riderblog

motoblogi społeczności ścigacz.pl

Zaloguj sięRegulamin prowadzenia Blogów w serwisie Riderblog

     

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy „Regulamin prowadzenia Blogów w serwisie Riderblog” stanowiący regulamin w rozumieni1u ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
2) Usługa / Usługa riderblog.pl – nieodpłatna usługa polegająca na udostępnianiu zasobów systemu teleinformatycznego w celu umożliwienia Użytkownikowi utworzenia i prowadzenia Bloga
3) Serwis – serwis internetowy działający pod adresem http://www.riderblog.pl/
4) Blog – dziennik sieciowy prowadzony przez Użytkownika w celach niekomercyjnych, na którym użytkownik może umieszczać Materiały
5) Materiały – wszelkie teksty, niezależnie od ich charakteru, materiały audialne, materiały wizualne, takie jak obrazy, fotografie, grafiki, materiały audiowizualne, udostępniane przez Użytkownika na Blogu użytkownikom sieci Internet
6) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi, która zarejestrowała się w serwisie
7) Usługodawca – spółka Ścigacz.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-775) przy ul. Konduktorskiej 4/1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ KRS pod numerem 0000324437
8) Ustawa – ustawa ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

 

 1. Korzystając z Serwisu - stanowiącego część serwisu www.scigacz.pl, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu.
 2. Świadczenie Usługi riderblog.pl odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. W celu korzystania z Usługi konieczne jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji w Serwisie i założenie konta Użytkownika.
 4. Przed założeniem konta należy zapoznać się z treścią Regulaminu. Zakładając konto i rozpoczynając prowadzenie Bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Użytkownik, umieszczając Materiały na Blogu oświadcza, iż:
  a. Materiały wolne są od wad prawnych i roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów , które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z Materiałów (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w sieci Internet.
  b. jest uprawniony do korzystania z wizerunków osób trzecich zawartych w Materiale (tj. osoby trzecie udzieliły zgody na publikację swojego wizerunku w sieci Internet) oraz udzielania dalszych zgód w tym zakresie.
  c. publikacja Materiałów w ramach Usługi nie narusza obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich. W szczególności Materiały nie mogą zawierać treści: obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych; pornograficznych; promujących przemoc czy dyskryminację m. in. ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną lub wiek; naruszających prawa autorskie, prawa do baz danych, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej; zawierających groźby lub naruszających dobra osobiste. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia konta Użytkownika i Bloga Użytkownika – autora w przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości o złamaniu przez Użytkownika-autora ww. zasady.
  d. zgadza się, że wszystkie Materiały, które wprowadzi do Serwisu, będą przechowywane w bazie danych Usługodawcy.
 6. Poprzez rejestrację w Serwisie użytkownik zakłada jednocześnie konto w serwisie www.scigacz.pl. Serwis oraz serwis www.scigacz.pl, obsługiwane są przy pomocy kont Użytkowników o tych samych loginach i hasłach.
 7. Usługodawca nie kontroluje Materiałów umieszczanych przez Użytkownika na Blogu, w szczególności nie weryfikuje ich jakości, prawdziwości, zgodności z prawem i dobrymi obyczajami ani nie ingeruje w ich treść. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść Materiałów zamieszczonych na Blogu. Jednakże w przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości o niezgodności treści Materiałów z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika i Bloga Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada względem Użytkownika za ewentualną szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do usuniętych Materiałów.
 8. Użytkownik ma obowiązek usunięcia Materiałów niezgodnych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich oraz treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie pod Materiałami Użytkownika na Blogu. W przypadku nieusunięcia ww. treści, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika i Bloga Użytkownika.
 9. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim swoich danych identyfikacyjnych (nazwa użytkownika oraz hasło).
 10. W przypadku uwag dotyczących funkcjonowania serwisu oraz treści w nim zamieszczonych, Użytkownik oraz osoby trzecie mają prawo ich zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem http://riderblog.pl/Blog,kontakt,5402.html.
 11. Usługodawca zastrzega niniejszym, iż w związku z tematyką Serwisu zabronione jest prowadzenie przez Użytkowników Blogów w Serwisie, w których ponad połowa wpisów lub zdjęć nie jest związana z tematyką motocyklową. Blogi, w których ponad 50% wpisów lub w których 50% zdjęć nie ma związku z tematyką Serwisu tj. z motocyklami, skuterami, quadami, częściami do tych pojazdów, instrukcjami ich użytkownika, sportami, imprezami lub akcesoriami związanymi z nimi mogą być usunięte z systemu przez Usługodawcę. W szczególności zabrania się prowadzenia Blogów o tematyce reklamowej, promocyjnej lub zawierających SPAM. Za spam uważa się mechanicznie publikowane lub powielane treści, których celem jest głównie nawoływanie do określonego działania lub promowanie określonej osoby, marki, usługi, produktu. Blogi, które nie są zgodne z Regulaminem, zostaną usunięte przez Usługodawcę natychmiast po powzięciu informacji o istnieniu takiego Bloga, bez informowania o tym fakcie Użytkownika. W momencie usunięcia bloga wszystkie Materiały, wprowadzone przez Użytkownika dotychczas do Bloga, zostaną usunięte lub zachowane przez Usługodawcę w celach dokumentacyjnych.
 12. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w dziale Pomoc. Wraz z usunięciem konta Usługodawca na wniosek Użytkownika usuwa bloga Użytkownika. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie Usługi przez Usługodawcę jest niemożliwe i w związku z tym jest równoważne z usunięciem konta tego Użytkownika.
 13. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od momentu założenia i zarejestrowania konta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skorzystać z opisanej powyżej opcji usunięcia Bloga i usunięcia konta. Po otrzymaniu decyzji o odstąpieniu od umowy, Usługodawca usuwa Blog i konto Użytkownika.
 14. Do zachowania ww. terminu konieczne jest wysłanie przed jego upływem informacji do Usługodawcy. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.
 15. Regulamin dostępny jest pod adresem http://riderblog.pl/Regulamin,prowadzenia,Blogow,w,serwisie,Riderblog,16466.html
 16. Treści i materiały zawarte w Serwisie i nie pochodzące od Użytkowników są chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, czy wykorzystywanie zawartych treści, zdjęć, grafiki i innych Materiałów może się odbyć wyłącznie za zgodą Usługodawcy. Wykorzystanie Materiałów bez takiej zgody jest zabronione.
 17. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu wyraża zgodę na zamieszczanie w Serwisie w sąsiedztwie Materiałów reklam i innych treści o charakterze komercyjnym. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.
 18. Z chwilą umieszczenia Materiałów na Blogu Użytkownik udziela Usługodawcy na czas nieokreślony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie lub przestrzennie licencji na korzystanie z tych Materiałów w całości lub dowolnie wybranej przez Usługodawcę części. Odnośnie Materiałów będących utworami lub przedmiotami praw pokrewnych określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, najem egzemplarzy, publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Usługodawca w szczególności ma prawo korzystać z Materiałów przez udostępnianie ich obok innych treści na innych serwisach, także w celach komercyjnych, promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych. Usługodawca może udzielać osobom trzecim dalszej zgody (sublicencji) na korzystanie z Materiałów w zakresie posiadanej przez siebie licencji.
 19. Z chwilą umieszczenia Materiałów na Blogu, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnie zgody na tworzenie opracowań Materiałów, a także na korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami oraz udziela niewyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów. W związku z powyższym Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania treści Blogów w innych miejscach serwisów internetowych będących własnością Usługodawcy, a w szczególności na stronach www.scigacz.pl, www.motogen.pl, www.skutery.net, na należących do Usługodawcy profilach w portalach społecznościowych m.in. Facebook.com, Instagram, YouTube. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i modyfikacji w celu dostosowania promowanych treści Blogów do wymogów serwisów, w których treści mają być promowane.
 20. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego Blog zostaje zablokowany oraz może zostać jednocześnie skasowany - bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto Użytkownika.
 21. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie.
 22. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami „netykiety", a w szczególności do:
  a. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,
  b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  d. nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym),
  e. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.
 23. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@scigacz.pl lub listownie na adres: Ścigacz.pl Sp. z o.o., ul. Konduktorska 4/1, 00-775 Warszawa.
 24. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika.
 25. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania konta.
 26. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – tj. spółka Ścigacz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 4/1. Dane te mogą być przez Usługodawcę przekazywane kontrahentom wyłącznie w celu realizacji Usługi.
 27. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  a. są one zgodne z prawdą,
  b. wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi,
  c. w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody podczas procedury zakładania konta - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Usługodawcę w celu promocji (marketingu) produktów i firm oraz w celu przesyłania na podany adres e-mail informacji handlowych.
 28. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Usługodawcy - Ścigacz.pl Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Konduktorska 4/1, 00-775 Warszawa.
 29. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Usługodawcę danych podanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe i w związku z tym równoważne z usunięciem konta tego Użytkownika.
 30. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Serwisu.
 31. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Riderblog.pl (dostarczanie treści cyfrowych) zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Ścigacz.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Ścigacz.pl za wyraźną zgodą Użytkownika rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez Usługodawcę w wiadomości „Aktywuj konto” na adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta i zaloguje się do swojego konta.
 32. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dotyczące Usługi mogą być rozstrzygane w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 33. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Ścigacz.pl pod adresem http://riderblog.pl/Regulamin,prowadzenia,Blogow,w,serwisie,Riderblog,16466.html oraz komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni (tj. umożliwiający analizę wspomnianych zmian) sposób. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania i niezwłocznie powiadomić Ścigacz.pl o takiej decyzji drogą mailową na adres: biuro@scigacz.pl